RASK esindas kohtus omavalitsusi palju tähelepanu pälvinud erakoolide rahastamise küsimuses

RASK esindas kohtus mitmeid omavalitsusi vaidluses Haridus- ja Teadusministeeriumiga. Omavalitsused nõudsid riigilt kohtu kaudu kulude hüvitamist, mis olid tekkinud erakoolide rahastamisest.

Vaidlus tugines muuhulgas 28. oktoobri 2014 Riigikohtu otsusele, millega tunnistati põhiseadusega vastuolus olevaks selliste õigusaktide andmata jätmise, mis näeksid ette kohalikele omavalitsustele erakooliseadusega pandud arvlemise kohustuse rahastamise riigieelarvest. Riigikohus oli seisukohal, et põhiseaduse kohaselt ei ole eraüldhariduskoolide tegevuskulude hüvitamine käsitatav kohalike omavalitsuste olemusliku ülesandena. Jaanuaris 2016 tegi Riigikohus positiivse otsuse (3-3-1-41-15) Tallinna linnale tekkinud kahjude hüvitamiseks.  

Riigikohtu otsus kinnitas Raski seisukohti vaidluses ning tuginedes Riigikohtu värskele lahendile nõustas Rask enda kliente kompromisside sõlmimisel Haridus- ja Teadusministeeriumiga.