RASK jõudis Riigikohtus pretsedenti loova lahendini seoses lisakaristuse määramisega

RASK esindas edukalt klienti Riigikohtus seoses lisakaristuse määramisega liiklusrikkumisel. Vaidluse esemeks oli küsimus, kas esmakordselt sõiduki joobes juhtimisel on põhjendatud rakendada lisaks rahatrahvile ka lisakaristust juhtimisõiguse äravõtmisega.

Saavutatud Riigikohtu otsuse (3-1-1-122-13) kohaselt on esmakordsel rikkumisel lisakaristusena juhtimisõiguse äravõtmine pigem erandlik ja õigustatud vaid juhul, kui eksisteerivad asjaolud, mis annavad alust arvata, et isik võib jätkata sarnaste süütegude toimepanemist ka tulevikus (nt piirmäära oluline ületamine, täiendavate liiklusnõuete rikkumine, hoolimatu suhtumine oma teosse jms).

Tegemist on liiklusrikkumiste seisukohast teedrajava lahendiga, mis peaks andma alama astme kohtutele selgema suunise lisakaristuse määramisel ja välistama pelgalt üldpreventiivsetel kaalutlustel lisakaristuse määramise. Kõnealuse otsuse üleüldist tähtsust võimendab asjaolu, et liiklusrikkumised on Eestis ühed kõige enam toime pandavad seadusrikkumised.