Veebilehe kasutustingimused

Veebilehel viibides nõustute Veebilehe kasutustingimustega ning kohustute neid järgima. Veebilehte ei ole lubatud kasutada, kui Kasutaja ei nõustu kasutustingimustega. Tingimusel, et Kasutaja nõustub täielikult kasutustingimustega ja Privaatsuspoliitikaga, annab Büroo Veebilehe kasutamiseks tasuta mitteeksklusiivse piiratud lihtlitsentsi, mida Veebilehe Kasutajal ei ole õigust võõrandada. Litsents annab Kasutajale õiguse Veebilehte sirvida ning tutvuda selle sisuga kooskõlas kasutustingimuste ning seadusega.

Veebilehe kasutajaks saab olla üksnes isik, kes on vähemalt 18-aastat vana. Alla 18-aastased isikud saavad olla litsentsi kasutajaks üksnes vanema või hooldaja nõusolekul ning kasutades Veebilehte üksnes vanema või hooldaja järelevalve all, seejuures tingimustega peab tutvuma ka vanem või hooldaja.

Kasutajal on keelatud tegevused, mille sisuks on Veebilehe töö häirimine või takistamine.

Intellektuaalne omand Veebilehe sisu, sh, kuid mitte ainult selle kujundus, graafiline lahendus, kujutised, tekst, kood, domeeninimi jm autoriõigused, ärinimed, kaubamärgid jm intellektuaalne omand ning muu omand selles (edaspidi „intellektuaalne omand“) on täielikult Büroo ja/või selle litsentsiandjate ja/või sidusettevõtete omandis. Veebilehe intellektuaalset omandit ei või mis tahes viisil reprodutseerida, levitada, tõlkida, muuta, töödelda, luua sellest tuletatud teoseid, avalikult esitada, taasesitada, üldsusele eksponeerida, edastada, teha üldsusele kättesaadavaks, võõrandada, müüa, litsentseerida jmt, kui selleks ei ole Büroo eelnevat kirjalikku nõusolekut või kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Kogu Veebilehe intellektuaalne omand on kaitstud siseriiklike ning rahvusvaheliste intellektuaalomandi kaitset reguleerivate õigusaktidega.

Viited teistele veebilehtedele Büroo ei vastuta sisu eest, mis on kajastatud teistel veebilehtedel, millele pääsemiseks on Büroo Veebilehel link. Büroo ei saa vastutada sisu eest, mis on väljaspool Büroo mõjuala.

Vastutuse piirangud Kogu Veebilehel avaldatud sisu on informatiivse tähendusega. Veebilehe sisu ei ole käsitatav mis tahes olukorrale antud õigusliku hinnanguna, Büroo poolt õigusnõustamise või muu professionaalse teenuse osutamisena, samuti ei saa Veebilehe sisu olla mingil juhul teiste isikute, sh Büroo klientide tegevuse või tegevusetuse aluseks või põhjuslikuks ajendiks. Büroo ega selle advokaadid ei vastuta Veebilehe sisust ajendatud tegevuse või tegevusetuse tagajärgede eest.

Õigusalane teave

Käesoleva veebilehe (edaspidi „Veebilehe“) kasutamise tingimused on kirjeldatud Veebilehe kasutustingimustes ning Privaatsuspoliitikas. Veebilehe kasutustingimused sätestavad reeglid, mil viisil võib Veebilehte kasutav isik (edaspidi „Kasutaja“) Veebilehte kasutada. Privaatsuspoliitika sisaldab teavet isikuandmete kogumise ja töötlemise kohta, samuti küpsiste kasutamise kohta Veebilehel.

Käesoleva Veebilehe haldajaks ning omanikuks on OÜ Advokaadibüroo RASK (registrikood 12320552; edaspidi „Büroo“). Büroo omab täielikku õigust täiendada, eemaldada või muul moel muuta Veebilehe õigusalast teavet (sh Veebilehe kasutustingimusi ning Privaatsuspoliitikat). Veebilehe Kasutaja on kohustatud hoidma end kursis kehtivate Veebilehe kasutamise tingimustega, et vältida õiguste rikkumiste toimepanemist. Käesolevatele tingimustele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust ning kõik tingimustega seotud vaidlused lahendatakse Harju Maakohtus.

Veebilehe kasutamist puudutava teabe osas palume pöörduda aadressil rask@rask.ee.

Privaatsuspoliitika

Büroo võib töödelda, koguda, kasutada ning avaldada isikuandmeid kooskõlas käesolevate tingimuste ning seadusega. Sisestades Veebilehe kaudu oma isikuandmed, samuti kasutades Veebilehe vastavaid rakendusi või edastades Büroo domeeniga e-maili aadressile e-kirja, annab Kasutaja Büroole nõusoleku isikuandmete töötlemiseks, sh nende kogumiseks ja kasutamiseks Privaatsuspoliitikas ettenähtud tingimustel.

Büroo Veebilehel võivad olla rakendused, mille kasutamiseks Büroo küsib Veebilehe Kasutaja isikuandmeid (nagu uudiskirjad, päringud, teabevormid jms). Rakenduste kasutamise eesmärk saab Kasutajale selgeks hiljemalt hetkel, kui Kasutaja edastab oma isikuandmed. Büroo kasutab informatsiooni ainult nendel eesmärkidel. Isikuandmeid kogutakse Büroo poolt ainult juhul, kui te olete need teinud Büroole teatavaks Veebilehe kaudu või edastanud isikuandmed e-kirja teel. Uudiskirja saatmise eesmärgil kogume vähemalt järgmised andmed: nimi, e-post, töökoht, riik, tellitud uudiskirjad ja ligipääsu andmed neile. E-kirjade ja teabepäringute puhul kogutakse e-kirjast ja teabepäringust nähtuv informatsioon. Kasutajal on õigus tutvuda Büroo töötluses olevate isikuandmetega, mille subjektiks Kasutaja on. Büroo võib andmeid säilitada kuni 2 aastat nende esitamisest.

Kasutajal on õigus nõuda tema isikuandmete kustutamist, parandamist või töötlemise piiramist seaduses sätestatud juhtudel. Kasutaja saab oma vastavaid õigusi realiseerida, esitades Büroole vastavasisulise avalduse kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

Büroo teeb mõistlikult kõik endast oleneva, sh rakendab mõistlikke organisatsioonilisi ning tehnilisi lahendusi, et kaitsta kogutud Veebilehe kasutajate isikuandmeid nende ebaseadusliku kasutamise eest.

Veebilehel võidakse kasutada küpsiseid. Küpsised on väikesed failid, mis laaditakse alla kasutaja seadmele veebilehtede poolt, mida kasutaja külastab. Küpsiste kasutamise eesmärk on eristada Kasutajat Veebilehte külastavatest teistest isikutest ning suurendada läbi saadud informatsiooni Veebilehe kasutusmugavust.

Kasutajal on võimalus seadistada oma veebibrauser küpsistest teavitamisele, nendest keelduda ja neid kustutada. Küpsiste kohta leiad rohkem informatsiooni veebilehelt http://www.allaboutcookies.org/.