Privaatsuspoliitika

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE JA KÜPSISTE KASUTAMISE TINGIMUSED


Üldine

Käesolevad tingimused sätestatavad põhimõtted Advokaadibüroo RASK OÜ („meie“) poolt vastutava töötlejana füüsiliste isikute („andmesubjekt“) isikuandmete töötlemisel. Töötleme tingimustes sätestatud ulatuses järgmiste andmesubjektide isikuandmeid: (i) meie füüsilistest isikutest kliendid või klientide esindajad; (ii) isikud (mh muu isik kui klient), kelle isikuandmeid töödeldakse õigusteenuse osutamise raames; (iii) meie värbamisprotsessis osalejad; (iv) meie veebilehe külastajad. Meil on õigus neid tingimusi ühepoolselt muuta. Uuendatud tingimused avaldatakse meie veebilehel.


Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta. Isikuandmete töötlemine on isikuandmete või nende kogumitega tehtav igasugune toiming. Vastutavad töötlejad oleme veebilehe kasutamise võimaldamisel ning õigusteenuse osutamisel meie. Volitatud töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid meie nimel. Teatud juhtudel võime ka meie olla volitatud töötlejad või isikuandmete vastuvõtjad.


Isikuandmete koosseis

Tingimustes sätestatud eesmärkide saavutamiseks on meil vajalik töödelda osa või kõiki järgnevatest isikuandmetest. Täpne töödeldavate isikuandmete koosseis on iga juhtumi puhul erinev. Lähtume alati põhimõttest, et töötleme isikuandmeid nii vähe, kui eesmärgi saavutamiseks vajalik:
a. ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, andmed isikut tõendava dokumendi kohta;
b. peamine tegevusala, töökoht ja kontaktandmed, sh telefoninumber, e-maili aadress, postiaadress, elukoht;
c. sõlmitud lepingud ja nende täitmist puudutav teave;
d. arvelduskonto number ja arvete esitamise, tasumise ja sissenõudmisega seonduv informatsioon;
e. teabevahetus (kliendisuhtlus), mh e-kirjavahetus;
f. veebilehe kasutamise ja küpsistega seonduvad isikuandmed (üldjuhul ei võimaldada füüsilist isikut tuvastada);
g. õigusteenuse osutamisel meile avaldatud, teatavaks saanud või selle raames tekkivad isikuandmed, mh muu isiku kui kliendi kohta käivad isikuandmed;
h. muul viisil avalikustatud isikuandmed;
i. riiklikest registritest, andmekogudest ja muudes usaldusväärsetest allikatest saadud isikuandmed;
j. kolmandatelt isikutelt õiguspäraselt saadud isikuandmed;
k. õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmisel kogutud teave.

Töötlemise õiguslik alus ja eesmärgid

Töötleme isikuandmeid (mh muu isiku kui kliendi isikuandmeid vastavalt adokvatuuriseaduse § 41 lg 41) õigusteenuse osutamiseks kliendilepingu sõlmimise, täitmise ja täitmise tagamise eesmärgil selleks, et valmistada ette kliendilepingu sõlmimine, identifitseerida klient, jõuda kokkuleppele kliendilepingu tingimustes, osutada kvaliteetset õigusteenust ja täita kliendilepinguga võetud kohustusi, tagada sujuv arveldamine ja vajadusel võlgnevuste sissenõudmine, tagada meie õiguste kaitse ning esitada kliendile lepinguga seonduvat olulist teavet.


Töötleme isikuandmeid värbamise ja töölepingu sõlmimise eesmärgil ning ka õigustatud huvi alusel selleks, et läbi viia värbamisprotsessi, valmistada ette töölepingu sõlmimine, jõuda kokkuleppele töölepingu tingimustes, täita töölepinguga võetud kohustusi ning tagada meie õiguste kaitse.


Töötleme isikuandmeid õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmise eesmärgil selleks, et tagada isikuandmetega seonduvate õiguste kaitse, täita advokatuuriseadusest tulenevaid nõudeid, täita rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest tulenevaid nõudeid (nõuete täitmiseks isikuandmeid vajadusel täiendatakse ja muudetakse riiklikest registritest, andmekogudest ja muudest usaldusväärsetest allikatest saadud andmetega), säilitada isikuandmeid õigusaktidest tulenevate mistahes kohustuste täitmiseks ning täita muid õigusaktidest tulenevaid kohustusi.


Töötleme isikuandmeid vastavalt oma õigustatud huvile selleks, et arendada meie poolt pakutava õigusteenuse kvaliteeti, anda kliendile informatsiooni meie poolt pakutava õigusteenuse osas, hinnata kliendi ja kliendile õigusteenuse osutamisega seonduvaid riske ja viia läbi analüüse. 


Tingimustes sätestamata eesmärkidel isikuandmete töötlemiseks küsime nõusolekut.


Isikuandmete avalikustamine ja edastamine

Avalikustame ja edastame isikuandmeid üksnes järgnevatel juhtudel ning vastava õigusliku aluse olemasolul, mh kehtiva lepinguga volitatud töötlejatele. Õigusteenuse osutamisel võib toimuda isikuandmete avalikustamine ja edastamine kolmandatele isikutele, nt kohtutele, advokaadibüroodele, ametiasutustele. Teenuse osutamiseks ja selle kvaliteedi tagamiseks võib olla vajalik isikuandmete edastamine meie koostööpartneritele, nt e-posti teenuse pakkuja, IT-teenuse osutajad, serveriteenuse pakkujad, tarkvara ja tarkvara teenuse pakkujad, raamatupidajad, eksperdid, pankrotihaldurid jne. Seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks võib toimuda isikuandmete avalikustamine ja edastamine sellistele asutustele, kellel on õigus isikuandmete avalikustamist ja edastamist nõuda ning meil kohustus andmed avalikustada ja edastada. Enda õiguste kaitseks on meil õigus avalikustada isikuandmeid mh õigusabi osutajale, audiitoritele ja võlgade sissenõudmise teenust osutavatele isikutele.

Isikuandmete säilitamine

Säilitame isikuandmeid, kuni see on vajalik tingimustes kirjeldatud tulenevate eesmärkide täitmiseks, meie õiguste kaitseks (arvestades mh seaduses sätestatud aegumistähtaegasid) või õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks. Lähtume Eesti Advokatuuri juhistest.


Õigusteenuse kvaliteedi tagamiseks säilitame isikuandmeid vähemalt kolm aastat alates kliendiga sõlmitud lepingu lõppemisest, kui vastavalt õigusaktides sätestatule ei ole kohustuslik säilitamistähtaeg pikem.


Raamatupidamise alusdokumente, millised sisaldavad isikuandmeid, säilitatakse seitse aastat alates vastavate isikuandmetega seotud majandusaasta lõppemisest.
Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks kogutud ja töödeldud isikuandmeid säilitatakse 5 aastat pärast vastava kliendisuhte, millega isikuandmed on seotud, lõppemist. Pädeva järelevalveasutuse ettekirjutuse alusel võib rahapesu või terrorismi rahastamise tõkestamise, avastamise või uurimise seisukohast olulisi andmeid säilitada kauem, kuid mitte rohkem kui viis aastat pärast esmase tähtaja möödumist


Kui andmesubjektiga töölepingut ei sõlmita, hoiame töölepingu läbirääkimiste protsessis kogutud isikuandmeid alles kaks aastat selleks, et võimalusel teha andmesubjektile uus tööpakkumine. Kahe aasta möödumisel tööle kandideerimise protsessi algusest töölepingut mitte sõlminud andmesubjekti isikuandmed kustutatakse.

Isikuandmete turvalisus

Töötleme isikuandmeid üksnes õigusliku aluse olemasolul ning üksnes õiguspärastel eesmärkidel. Kasutame meetmeid ja säilitame isikuandmeid selliselt, et on tagatud isikuandmete turvalisus ja konfidentsiaalsus. Isikuandmetele pääsevad ligi üksnes isikud, kelle jaoks on see vajalik seonduvalt tööülesannete täitmisega või kellele isikuandmete avaldamine on kooskõlas tingimuste või õigusaktidega. Volitatud töötlejatega sõlmime andmetöötluslepingud, milles oleme määranud kindlaks isikuandmete töötlemise tingimused, eesmärgi ja isikuandmete kaitse nõuded.

Andmesubjekti õigused

Õigusaktidest tulenevalt on füüsilisel isikul õigus nõuda meilt informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta ning teatud juhtudel nõuda isikuandmete parandamist, kustutamist, töötlemise piiramist, ülekandmist või esitada vastuväide. Kui töötleme isikuandmeid nõusoleku alusel, võib füüsiline isik igal hetkel nõusoleku tagasi võtta, millisel juhul lõpetatakse isikuandmete töötlemise. See ei mõjuta varasemalt tehtud töötlemistoiminguid. Päringutele reageerime seadusest tulenevaid tähtaegasid arvestades võimalikult kiiresti.

Küpsised

Kasutame oma veebilehel küpsiseid. Küpsised on väiksemahulised tekstifailid, mis salvestatakse veebilehte külastades veebilehitseja poolt külastaja seadmesse. Kasutatavate küpsiste hulgas on kohustuslikud küpsised, mis on vajalikud veebilehe toimimise tagamiseks. Lisaks kasutame küpsiseid Veebilehe külastatavuse analüüsimiseks, milliste kasutamist on teil võimalik keelata. Meie kasutatavad küpsised ei võimalda meil tuvastada isikut. Sealjuures võime veebilehe kasutamise andmeid jagada enda sotsiaalmeedia- ja reklaamipartnerite ning analüütikutega, kes võivad andmeid kombineerida muude neile kättesaadavate andmetega. 


Lisainformatsioon küpsiste kohta on kättesaadav meie veebiplatvormi haldaja Voog lehel.


Kontakt, õiguste kaitse

Isikuandmete töötlemisega seonduvate päringute korral pöörduge palun meie kui vastutava töötleja poole (Advokaadibüroo RASK OÜ, registrikood 12320552, aadress Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Rotermanni tn 8, 10111, e-post rask@rask.ee, telefon +372 618 0820). Lisaks võite pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole (info@aki.ee; tel 627 4135; lisainfo).


Kui isikuandmetega seondub rikkumine, mis kujutab endast tõenäoliselt ohtu Teie õigustele ja vabadustele, teavitame sellest 72 tunni jooksul rikkumisest teada saamisest Andmekaitse Inspektsiooni ning viivitamata Teid, kui kohalduv õigus ei sätesta teisiti.