Veebilehe kasutamistingimused

Veebilehel viibides nõustute Veebilehe kasutustingimustega ning kohustute neid järgima. Veebilehte ei ole lubatud kasutada, kui Kasutaja ei nõustu kasutustingimustega. Tingimusel, et Kasutaja nõustub täielikult kasutustingimustega ja Privaatsuspoliitikaga, annab Büroo Veebilehe kasutamiseks tasuta mitteeksklusiivse piiratud lihtlitsentsi, mida Veebilehe Kasutajal ei ole õigust võõrandada. Litsents annab Kasutajale õiguse Veebilehte sirvida ning tutvuda selle sisuga kooskõlas kasutustingimuste ning seadusega.

Veebilehe kasutajaks saab olla üksnes isik, kes on vähemalt 18-aastat vana. Alla 18-aastased isikud saavad olla litsentsi kasutajaks üksnes vanema või hooldaja nõusolekul ning kasutades Veebilehte üksnes vanema või hooldaja järelevalve all, seejuures tingimustega peab tutvuma ka vanem või hooldaja.

Kasutajal on keelatud tegevused, mille sisuks on Veebilehe töö häirimine või takistamine.

Intellektuaalne omand Veebilehe sisu, sh, kuid mitte ainult selle kujundus, graafiline lahendus, kujutised, tekst, kood, domeeninimi jm autoriõigused, ärinimed, kaubamärgid jm intellektuaalne omand ning muu omand selles (edaspidi „intellektuaalne omand“) on täielikult Büroo ja/või selle litsentsiandjate ja/või sidusettevõtete omandis. Veebilehe intellektuaalset omandit ei või mis tahes viisil reprodutseerida, levitada, tõlkida, muuta, töödelda, luua sellest tuletatud teoseid, avalikult esitada, taasesitada, üldsusele eksponeerida, edastada, teha üldsusele kättesaadavaks, võõrandada, müüa, litsentseerida jmt, kui selleks ei ole Büroo eelnevat kirjalikku nõusolekut või kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Kogu Veebilehe intellektuaalne omand on kaitstud siseriiklike ning rahvusvaheliste intellektuaalomandi kaitset reguleerivate õigusaktidega.

Viited teistele veebilehtedele Büroo ei vastuta sisu eest, mis on kajastatud teistel veebilehtedel, millele pääsemiseks on Büroo Veebilehel link. Büroo ei saa vastutada sisu eest, mis on väljaspool Büroo mõjuala.

Vastutuse piirangud Kogu Veebilehel avaldatud sisu on informatiivse tähendusega. Veebilehe sisu ei ole käsitatav mis tahes olukorrale antud õigusliku hinnanguna, Büroo poolt õigusnõustamise või muu professionaalse teenuse osutamisena, samuti ei saa Veebilehe sisu olla mingil juhul teiste isikute, sh Büroo klientide tegevuse või tegevusetuse aluseks või põhjuslikuks ajendiks. Büroo ega selle advokaadid ei vastuta Veebilehe sisust ajendatud tegevuse või tegevusetuse tagajärgede eest.