"image/png", "size"=>13146, "width"=>605, "height"=>520, "url_http"=>"http://www.rask.ee/photos/RASK_600x600.png", "url_https"=>"https://www.rask.ee/photos/RASK_600x600.png", "schemeless_url"=>"//www.rask.ee/photos/RASK_600x600.png", "url"=>"https://www.rask.ee/photos/RASK_600x600.png"}">

Arendaja esindamine üldplaneeringut muutva detailplaneeringu vaidluses.

Sisu

Omavalitsus kehtestas 2020. aasta aprillis detailplaneeringu, mille algatamine toimus arendaja avalduse alusel. Tegemist oli üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga, kuna detailplaneeringuga muudeti kehtiva üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarvet selliselt, et osa puhkeotstarbelisest maast muudeti väikeelamute maa-alaks.

Halduskohtusse on esitatud kaebus detailplaneeringu kehtestamise otsuse tühistamiseks. Kaebajate hinnangul puudus asjas üldplaneeringu muutmiseks põhjendatud vajadus ning vastav avalik huvi. Samuti on kaebajad seisukohal, et arvestades planeeringuala paiknemist rohevõrgustiku koridoris, avaldab detailplaneeringu elluviimine kogu rohevõrgustiku toimimisele olulist negatiivset mõju.

Halduskohus kaasas kohtumenetlusse kolmanda isikuna arendaja, kelle huve esindab menetluses vandeadvokaat Villy Lopman.