"image/png", "size"=>13146, "width"=>605, "height"=>520, "url_http"=>"http://www.rask.ee/photos/RASK_600x600.png", "url_https"=>"https://www.rask.ee/photos/RASK_600x600.png", "schemeless_url"=>"//www.rask.ee/photos/RASK_600x600.png", "url"=>"https://www.rask.ee/photos/RASK_600x600.png"}">

Kliendi esindamine Riigikohtus tulu mõistet täpsustavas kohtuasjas.

Sisu

RASK esindas klienti pretsedenti loovas vaidluses, mille käigus Riigikohus täpsustas soetusmaksumuse mõistet.

Halduskohus ja ringkonnakohus nõustusid vaidluses maksuhalduri seisukohtadega. Riigikohus rahuldas osaliselt RASKi kliendi poolt esitatud kassatsioonkaebuse, asudes oma otsuses seisukohale, et kinke teel omandatud kinnistute soetusmaksumuse hulka tuleb arvestada ka enne kinkelepingu sõlmimist kinnistutele kinkija poolt seatud tagatisi.

Eeltoodud Riigikohtu lahend muutis ja täpsustas välja kujunenud kohtupraktikat selle osas, kas ja kuidas mõjutavad vara seotusmaksumust kohustused, mis olid varale pandud eelmise omaniku poolt.