Õigusalased soovitused ettevõtluseks eriolukorras

Lepingulised suhted

‹ Kõik uudised

Lepingulised suhted

  • Tüüpilised vääramatu jõu klauslid (force majeure) lepingutes annavad kohustatud poolele õiguse peatada lepingu täitmine olukorras, kus esinevad asjaolud, mida võlgnik ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimise või lepinguvälise kohustuse tekkimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks. Vääramatule jõule, kui lepingu rikkumist vabandavale asjaolule saab tugineda ka juhul, kui leping otsesõnu vääramatu jõu sätteid ei sisalda. Vääramatu jõu regulatsioon tuleneb võlaõigusseadusest.

 

  • Kas tegemist on lepingu ja selles sätestatud kohustuste täitmisel vääramatu jõuga saab täie kindlusega öelda analüüsides nii lepingu teksti kui ka täidetava kohustuse olemust. Samas, võttes arvesse asjaolu, et riigis on välja kuulutatud eriolukord ning rakendatud päris olulisi käitumist ja tegevust piiravaid meetmeid, on tõenäoline, et lepinguliste kohustuste täitmise korral võib kasutada vääramatust jõust tulenevat vabandatavust.

 

  • Lepingud sätestavad tihti ka vääramatu jõu puhul teavitamise või konsulteerimise kohustuse. Sestap soovitame võtta ühendust lepingu teise poolega, et olukorda ja asjaolusid selgitada. Ehk on võimalik tegeleda vaid kriitiliste probleemide kõrvaldamisega ning teised tööd jätta täna ootele. Kui nägemus on ühtne oleks hea see asjaolu, et pooled mõlemad käsitlevad olukorda vääramatu jõuna, ka fikseerida. Igal juhul soovitame jooksvalt vastaspoolega konsulteerida, et minimeerida nii teadmatusest kui ka ootamatutest olukordadest tulenevaid riske.

 

  • Lepingute vääramatu jõuga seonduv regulatsioon sisaldab tihti ka selle kestusega seotud ülesütlemise õigust. Näiteks, et vääramatu jõu kestusel üle 60 päeva saavad pooled lepingu üles öelda. Ka seda tuleb silmas pidada.

 

  • Vääramatu jõud piirab selle kestuse ajal kohustust rikkunud isiku suhtes õiguskaitsevahendite kasutamise. See piirang ei ole aga absoluutne. On õiguskaitsevahendeid, mida saab kasutada vastutusest sõltumata. Vääramatule jõule ei saa tugineda raha maksmise kohustuse rikkumise korral.

 

Kokkuvõtvalt soovitame analüüsida, ettevõtte sõlmitud lepinguid ja nendest tulenevate kohustuste olemust ja täitmise võimalikkust tänases olukorras. Tähtis on kommunikatsioon ning kahtlemata ja asjaolu, et kommunikatsiooni toimumist on hiljem võimalik tõendada. Tähelepanuta ei tohiks jätta ka ettevõtte poolt sõlmitud kindlustuslepinguid.