Uudised

Kristiina Padu koolitas usaldusisikuid võlgade ümberkujundamises

‹ Kõik uudised

Kristiina Padu koolitas usaldusisikuid võlgade ümberkujundamises

Võlgade ümberkujundamine on üks olulisi võimalusi füüsilistele isikutele majandusraskuste ületamiseks ja ennetamiseks ning just sel teemal koolitas RASKi advokaat Kristiina Padu koos Ester Saagiga Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja usaldusisikuid, et kokkupuude makseraskustega võiks viia võimalikult positiivse tulemuseni.


Padu sõnul on usaldusisikutel oluline roll füüsilisest isikust võlgniku maksejõuetuse menetlustes nii võlgniku abistamisel ja nõustamisel, võlausaldajate huvide kaitsmisel kui ka kohtu koormuse vähendamisel. Seega on neil ka suur vastutus protsessi edukal toimimisel selliselt, et makseraskused saaksid ületatud.

„Usaldusisiku ülesanne on välja selgitada võlgniku varad ja kohustused ning teavitada kohut ja võlausaldajaid erapooletult ning asjatundlikult võlgniku majanduslikust olukorrast ja makseraskuste ületamise võimalustest,“ ütles Padu. „Usaldusisik pakub võlgnikule professionaalset tuge olukorras, mis on inimesele tavapäratu ja tundmatu.“

Usaldusisik nõustab ja abistab võlgnikku maksejõuetusavalduse menetlemise ajal ning võlgade ümberkujundamise ja kohustustest vabastamise menetluses. Ta tegeleb ka võlgade ümberkujundamise ja kohustustest vabastamise menetluse järelevalvega.

Padu sõnul on võlgade ümberkujundamine suunatud eelkõige lahenduse leidmisele, mis on pikemas perspektiivis kasulik kõigile osapooltele.

„Võlgade ümberkujundamise eesmärk on ületada võlgniku makseraskused ja vältida pankrotti,“ märkis Padu. „Seejuures arvestatakse nii võlgniku kui ka tema võlausaldajate õigustatud huve. Sisuliselt saavad ajutistesse makseraskustesse sattunud füüsilised isikud võimaluse oma võlad ümber kujundada, ületada makseraskused, vältida pankrotimenetlust, õppida toime tulema tulevikus tekkivate finantskohustustega ning taastada oma maksevõime. Võlausaldajatele tuleb tagada, et nad ei satuks halvemasse olukorda võrreldes sellega, kui võlgniku suhtes oleks läbi viidud pankrotimenetlus. See on kindlasti kasulik võlgnikule, kes saab säilitada kõrgema elustandardi, kuid on tervikuna kasulik ka kogu teda ümbritsevale majanduslikule keskkonnale ning väldib võlgniku muutumist koormaks sotsiaalsüsteemile.“

Jaanuari lõpus toimunud kahepäevane koolitus jagas teadmisi juba tegutsevatele ja tulevastele usaldusisikutele. Kuna alates 01.07.2024 hakkab kehtima usaldusisikute nimekiri, kuhu kantud isikut võib konkreetses menetluses usaldusisikuks nimetada, siis on juba ootel samasisulised koolitused märtsis, aprillis ja juunis.

Kristiina Padul on pikaajaline maksejõuetusalane kogemus avalikust sektorist, rahvusvahelisest koostööst ning Eesti maksejõuetuse seaduste uuendamisest.