Uudised

Marina Lapidus selgitab Äripäevas vääramatu jõu klausli rakendamise põhimõtteid seoses energiahindade suure tõusuga

‹ Kõik uudised

Marina Lapidus selgitab Äripäevas vääramatu jõu klausli rakendamise põhimõtteid seoses energiahindade suure tõusuga


Täna, 7.aprillil ilmus Äripäevas pikem uudislugu, mis räägib hüppeliselt kasvanud elektri- ja gaasihindade mõjust Eesti tootmisvõimekusele ja ettevõtetele. Artikli raames annab pikema kommentaari ettevõtjate ja poliitikute kõrval ka Marina Lapidus, RASKi energeetika valdkonna kaasjuht, et selgitada, millistel alustel saavad ettevõtjad rakendada force majeure ehk vääramatu jõu klauslit sõlmitud lepingutes.

Marina selgitab artiklis, et vääramatule jõule saab tugineda üksnes olukorras, kus lepingu täitmine on võimatu, mitte raskendatud või ebamugav või mittesoovitav. „Energiahindade tõusu puhul on tegemist pigem ületatava asjaoluga, millega kaasnevad küll võlgniku suuremad kohustused, kuid mis ei välista lepingu täitmist.“

Marina toob ka välja, et vääramatu jõu puhul peab tegemist olema asjaoluga, mis on väljaspool võlgniku mõjuala. Energiahindade tõus on kindlasti väljaspool tavatarbija mõjuulatust ning selle protsessi kulgemist ei ole võlgnikul võimalik mõjutada. Samuti peab vääramatu jõu asjaolu ilmnema ootamatult, st lepingu sõlmimisel ei ole võimalik seda kuidagi ette näha. „Selliste lepingute puhul, mis said sõlmitud olukorras, kus energiahinnad juba hakkasid hüppeliselt kasvama, ei saa võlgnik enam väita, et hindade tõus on vabandavaks asjaoluks tema kohustuste täitmisel,“ kommenteerib Marina.

“Olukorra asjaolusid hinnates, tuleks võlgnikul selgusele jõuda ka selles, kas vääramatu jõule tuginemine täidab tema eesmärke ja on õige abivahend olukorra parandamiseks. Vääramatu jõud on asjaoluks, mis vabandab võlgniku kohustuse rikkumist ja välistab teatud õiguskaitsevahendite kasutamist tema suhtes. Samas vääramatu jõud ei vabasta võlgnikku lepingu täitmisest ega lõpeta lepingut. Vääramatu jõu esinemisel on sisuliselt tegemist lepingu külmutamisega ning vastava asjaolu äralangemisel tuleb asuda lepingut edasi täitma. Lepingupoolel, kes on rikkumises või ei suuda lepingut täita, ei ole õigust lepingut lõpetada (välja arvatud juhul kui selline õigus tuleneb lepingust).”

Olukorras, kus võlgniku soov on muuta liialt koormavaks muutunud lepingu tingimusi, näiteks üle vaadata lepingu hind, tuleks vaadata hoopis VÕS § 97 regulatsiooni.

„See kuulub kohaldamisele ka siis, kui kohustuse täitmine ei ole küll võimatu, kuid muutub oluliselt raskemaks või kulukamaks," ütleb Marina. Regulatsioonile tuginemine võimaldab nõuda lepingu tingimuste muutmist esialgse kohustuste tasakaalu taastamiseks, selle võimatuse korral aga lepingust taganeda.

loe täismahus artiklit.